88751727 - 021 ( 30 خط ) telegram.me/dena_eng
 
صفحه اصلی -> دانشگاه علوم پزشکی

  فهرست برخی از دانشگاههای علوم پزشکی  سراسرکشور که توسط اين شرکت تجهيز شده اند :

سازمان

نوع دستگاه

تعداد

بيمارستان ابن سينا تهران

Video Projector mitsubishi

1

بيمارستان ام البنين تهران

Video Projector mitsubishi

2

بيمارستان امام خميني تهران

Video Projector Liesegang

2

بيمارستان امام خميني تهران

Visualizer

4

بيمارستان امام خميني  صومعهسرا

Manikin

1

بیمارستان امام نقده

Video Projector Optoma

1

بيمارستان امام خميني اراك

Visualizer

1

بيمارستان امام خميني كنگان

Medical Model

2

بيمارستان امام رضا (ع) تهران

Video Projector mitsubishi

1

بيمارستان امام رضا (ع) آمل

Smart Board

1

بيمارستان امام رضا (ع) اروميه

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

بيمارستان امام رضا (ع) كبودرآهنگ

Video Projector optoma

1

بیمارستان امام علی ( ع ) شهرکرد

لامپ ویدئو پروژکتور

1

بيمارستان امام صادق (ع) تهران

Video Projector mitsubishi & Screen Display

2

بيمارستان امداد شهيد دكتر بهشتي سبزوار

Video Projector Optoma

1

بيمارستان امدادي شهيد كامياب

Video Projector mitsubishi

1

بيمارستان بانك ملي ايران

Video Projector Liesegang

2

بيمارستان بوعلي مريوان

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

بيمارستان خاتم الانبياء  شوشتر

Video Projector mitsubishi & Screen Display

2

بيمارستان دكتر شريعتي تهران

Video Projector mitsubishi

1

بيمارستان دكترچمران شيراز

Manikin & Anatomy

1

بيمارستان زينبيه شيراز

Smart Board

1

بيمارستان زينبيه شيراز

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

بيمارستان سوم شعبان  دماوند

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

بيمارستان شفاي يحيائيان تهران

Video Projector Liesegang

1

بيمارستان شهيد انصاري  رودسر

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

بيمارستان شهيد بهشتي قروه

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

بيمارستان شهيد هاشمي نژاد تهران

Video Projector mitsubishi

1

بيمارستان ضيايي و قائم اردكان

 Plotter HP

1

بيمارستان ضيايي و قائم اردكان

Smart Board

1

بيمارستان ضيايي و قائم اردكان

Video Projector mitsubishi & Screen Display

2

بيمارستان ضيايي و قائم اردكان

Visualizer

2

بيمارستان طالقاني تهران

Smart Board

1

بيمارستان عباسي مياندوآب

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

بيمارستان فوق تخصصي چشم خاتم الأنبياء

Video Projector mitsubishi

7

بيمارستان ميلاد تهران

Overhead Projector Liesegang

1

بيمارستان وليعصر مشكينشهر

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

پژوهشكده بوعلي

Screen Display

1

پلي كيلينيك تخصصي حضرت فاطمه (س) اروميه

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

دانشگاه علوم پزشکی ساری -  دانشكده بهداشت

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه علوم پزشکی همدان - دانشكده بهداشت

Video Projector mitsubishi

1

دانشكده پرستاري و مامايي آمل

Screen Display

1

دانشكده پرستاري و مامايي آمل

Visualizer

1

دانشگاه علوم پزشکی همدان - دانشكده پرستاري و مامايي 

Smart Board

1

دانشگاه علوم پزشکی ساری -  دانشكده پرستاري و مامايي

Overhead Vega

3

دانشگاه علوم پزشکی سنندج - دانشكده پرستاري و مامايي

Video Projector mitsubishi

1

دانشكده پرستاري و مامايي فاطمه زهرا رامسر

Screen Display

12

دانشكده پرستاري و مامايي فاطمه زهرا رامسر

Video Projector mitsubishi

7

دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دانشكده پرستاري و مامايي

Video Projector mitsubishi & Screen Display

4

دانشكده پزشكي تهران

Medical Model

1

دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دانشكده پزشكي

Manikin

4

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشكده پزشكي

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشكده پزشكي

Visualizer

1

دانشگاه علوم پزشکی ساری - دانشكده پيراپزشكي

Video Projector mitsubishi

4

دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دانشكده پيراپزشكي و بهداشت

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دانشكده پيراپزشكي و بهداشت

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشكده توانبخشي

Video Projector mitsubishi

6

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشكده داروسازي

Video Projector mitsubishi

2

دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دانشكده داروسازي

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

Opaque Liesegang

1

دانشگاه علوم پزشكي اروميه - دانشكده پزشكي

Video Projector

2

دانشگاه علوم پزشكي اروميه - معاونت بهداشتي

Visualizer Vega

2

دانشگاه علوم پزشكي همدان

Video Projector Optoma

1

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - دانشكده پزشكي

Smart Board

1

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - دانشكده پزشكي

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه علوم پزشكي ايران - دانشكده توانبخشي

Video Projector

1

دانشگاه علوم پزشكي ايران - مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكي طب اسلامي و مكمل

Video Projector

1

دانشگاه علوم پزشكي ايلام - دانشكده پرستاري و مامايي

Smart Board

1

دانشگاه علوم پزشكي ايلام - دانشكده پرستاري و مامايي

Video Projector Liesegang & Screen Display

1

دانشگاه علوم پزشكي ايلام - دانشكده پرستاري و مامايي

Visualizer

1

دانشگاه علوم پزشكي ايلام - دانشكده پيراپزشكي

Overhead Projector Liesegang

1

دانشگاه علوم پزشكي ايلام - دانشكده پيراپزشكي

Video Projector Liesegang

1

دانشگاه علوم پزشكي ايلام - معاونت بهداشتي

Laptop

1

دانشگاه علوم پزشكي ايلام - معاونت بهداشتي

Video Projector Liesegang

1

دانشگاه علوم پزشكي ايلام - معاونت بهداشتي

Visualizer

1

دانشگاه علوم پزشكي بابل

Screen Display

3

دانشگاه علوم پزشكي بابل

Video Projector mitsubishi

10

دانشگاه علوم پزشكي بابل - دانشكده پيراپزشكي بابل

Screen Display

7

دانشگاه علوم پزشكي بابل - دانشكده پيراپزشكي بابل

Video Projector mitsubishi

2

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

Video Projector Liesegang

1

دانشگاه علوم پزشكي تهران - دانشكده پزشكي

Smart Board

1

دانشگاه علوم پزشكي تهران - مركز توسعه آموزش پزشكي

Smart Board

1

دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز - دانشكده بهداشت

Smart Board

2

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - دانشكده پرستاري و مامايي

Video Projector Liesegang

1

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - دانشكده بهداشت

Overhead Projector Liesegang

1

دانشگاه علوم پزشكي ساري - دانشكده پزشكي

Video Projector mitsubishi

3

دانشگاه علوم پزشكي ساري - دانشكده پيراپزشكي

Overhead Projector

1

دانشگاه علوم پزشكي ساري - دانشكده پيراپزشكي

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

دانشگاه علوم پزشكي ساري - دانشكده پيراپزشكي

Visualizer

2

دانشگاه علوم پزشكي ساري - معاونت بهداشتي

Video Projector

1

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

Overhead Projector Liesegang

1

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

Slide Projector

7

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

Mimio Xi

3

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

Smart Board

1

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

Video Projector mitsubishi & Screen Display

6

دانشگاه علوم پزشكي شيراز - دانشكده دندانپزشكي

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه علوم پزشكي شيراز - سالن كنفرانس بيمارستان حافظ

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

دانشگاه علوم پزشكي فسا

Overhead Projetor

5

دانشگاه علوم پزشكي فسا

Slide Kinderman

1

دانشگاه علوم پزشكي فسا

Smart Board

1

دانشگاه علوم پزشكي فسا

Video Projector Optoma & Screen Display

7

دانشگاه علوم پزشكي فسا

Visualizer

1

دانشگاه علوم پزشكي كردستان - معاونت آموزشي

Video Projector mitsubishi

2

دانشگاه علوم پزشكي لرستان -  معاونت غذا و دارو

Overhead

1

دانشگاه علوم پزشكي لرستان - معاونت غذا و دارو

Laptop

1

دانشگاه علوم پزشكي لرستان - معاونت غذا و دارو

Video Projector Liesegang

1

دانشگاه علوم پزشكي لرستان - معاونت غذا و دارو

Visualizer Liesegang

2

دانشگاه علوم پزشكي همدان

Smart Board

1

دانشگاه علوم پزشكي همدان - معاونت بهداشتي

Note Pen

1

دانشگاه علوم پزشكي همدان - معاونت بهداشتي

Overhead Projector Liesegang

2

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

Video Projector mitsubishi & Screen Display

7

دانشگاه علوم پزشكي ارومیه

Video Projector mitsubishi & Screen Display

2

دانشگاه علوم پزشكي ارومیه

Smart Board

2

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

Overhead Projector Liesegang

1

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

Screen Display

1

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

Smart Board

2

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

Opaque

1

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

Overhead Projetor

1

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

Smart Board

1

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

Video Projector Optoma

1

دانشگاه علوم پزشكي تهران

Medical Model

3

دانشگاه علوم پزشكي تهران

Video Projector Liesegang

4

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

Laptop

1

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

Pro Speed

4

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

Smart Board

1

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

دانشگاه علوم پزشكي قم

Overhead Vega

2

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

Video Projector mitsubishi & Screen Display

2

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

Video Projector Optoma

1

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

Overhead Projetor Scope

13

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

Overhead Projetor vega

1

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

Video Projector Optoma

1

دانشگاه علوم پزشكي ايلام

Screen Display

15

دانشگاه علوم پزشكي ايلام

Server HP Compaq

2

دانشگاه علوم پزشكي ايلام

Smart Board

2

دانشگاه علوم پزشكي ايلام

Visualizer

2

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

Smart Board

1

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

Video Projector Optoma

2

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

Visualizer

6

دانشگاه علوم پزشكي جهرم

Video Projector mitsubishi&Screen Display

1

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

Manikin & Molage

1

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

Slide Kinderman

1

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

Video Projector Optoma

4

دانشگاه علوم پزشكي كرمان - معاونت آموزشي

Smart Board

4

دانشگاه علوم پزشكي یاسوج

Video Projector Optoma

8

دانشگاه علوم پزشكي یاسوج

Visualizer

8

دانشگاه علوم پزشكي گلستان

Screen Display

1

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه علوم پزشكي يزد - آموزش پزشكي EDC

Smart Board

1

دانشگاه علوم پزشكي ايلام

Overhead Projector Liesegang

1

دانشگاه علوم پزشكي ايلام

Video Projector Liesegang

5

دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد

Overhead Projector Liesegang

1

دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد

Smart Board

1

دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد

Video Projector Liesegang

1

دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد

Video Projector Optoma

1

دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - آموزشكده پيراپزشكي

Visualizer

1

مركز آموزش درماني آيت اله طالقاني اروميه

Opaque Liesegang

2

مركز آموزش درماني فاطمه زهرا (س)

Video Projector Optoma

1

مركز بهداشت و درمان ساوه

Video Projector mitsubishi

3

مركز بهداشت و درمان ساوه

Visualizer

3

مركز طبي كودكان

Smart Board

1

مركز طبي كودكان

Video Projector mitsubishi

1

بیمارستان امیرالمومنین (ع) مراغه

Video Projector mitsubishi

1

 
  برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات سایت ایمیل خود را وارد نمایید
تماس با ما
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت نقش آور دنا می باشد . طراحی سایت : ایران طراح